Misja Przedszkola

olsztyn 

 Nasze przedszkole:

 • tworzy warunki do nabywania przez dziecko wiedzy i umiejętności zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi, które są niezbędne w życiu codziennym i w przyszłej edukacji szkolnej
 • stwarza dzieciom możliwość uczestniczenia w ciekawych zajęciach
 • daje sposobność do kreatywnego myślenia i wykorzystywania własnej inicjatywy oraz zdolności
 • uczy dzieci radzenia sobie w sytuacjach trudnych i pomaga im w nabywaniu odporności emocjonalnej
 • przygotowuje dzieci do samodzielności i odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych
 • dba o to, aby w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi (otwartość na świat i ludzi)
 • wychowuje dziecko twórcze, zdolne do wyrażania własnych uczuć i myśli, gotowe do konfrontacji z pomysłami innych osób i otwarte na szukanie lepszych rozwiązań
 • wspiera działania edukacyjne i wychowawcze rodziców
 • kieruje się powszechnie przyjętymi zasadami i normami społecznymi oraz moralnymi odwołując się do zasad pedagogiki chrześcijańskiej
 • tworzy klimat sprzyjający budowaniu systemu wartości i kształtowania woli życia według nich
 • sprzyja kształtowaniu postaw chrześcijańskich i właściwych relacji  religijnych w odniesieniu do Boga
 • uczy szacunku dla każdego człowieka