Rok Jubileuszowy / film migawki z Jubileuszu

Rok Jubileuszowy
Archidiecezjalnego Przedszkola im. św Mikołaja w Olsztynie


1989-2019

 

Przedszkole Archidiecezjalne im. św Mikołaja w Olsztynie „zostało powołane do istnienia jako Przedszkole Diecezjalne mocą kliku dekretów”. 

Dekretem biskupa warmińskiego Edmunda Piszcza , z dnia 15 marca 1989 r., w którym jako podstawa prawna do założenia przedszkola, zostały wymienione kanony 794§ 1, 795 oraz 800 § 1 i 801 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Dokument ten wyznaczał  lokalizację Przedszkola Diecezjalnego w budynku przy ulicy Sosnowej 5 i 7 w Olsztynie. Prowadzenie tego przedszkola zostało przydzielone polskiej prowincji Sióstr Boskiego Zbawiciela – Siostrom Salwatoriankom. 

Zgodą Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 kwietnia 1989 r. zawartą w piśmie DKO – 809-16-89, informującym o zarejestrowaniu Przedszkola Diecezjalnego jako placówki oświatowo – wychowawczej. 

Decyzją Inspektora Oświaty i Wychowania w Olsztynie – pismo z dnia 13 kwietnia 1989 r., OW – II – 5094 -27 -89, w którym w oparciu o poprzednie dokumenty i Zarządzenia Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 26 lutego 1965 roku z późniejszymi zmianami, zezwolił na uruchomienie Przedszkola Diecezjalnego z dniem 17 kwietnia 1989 r. Dokument ten zawiera również orzeczenie w którym na podstawie Rozporządzenia Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 19 sierpnia 1987 r w sprawie zasad tworzenia sieci szkolnej ( Dz. U. Nr 26 , poz. 149 ) określono liczbę miejsc w przedszkolu (50) oraz liczbę oddziałów (2). 

Otwarcie „Przedszkola Diecezjalnego nastąpiło 17 kwietnia 1989 roku. Uroczystości otwarcia i poświęcenia przedszkola przewodniczył biskup Edmund Piszcz. Brali w niej udział : Biskup Wojciech Zięba, ks. Jan Górny – dyrektor Wydziału Duszpasterskiego – założyciel tej placówki wychowawczej, przełożona prowincjalna Sióstr Boskiego Zbawiciela –  s. Eugenia Dudała oraz siostry rozpoczynające pracę w przedszkolu : s. Wirginia Bajer – dyrektor przedszkola, s. Goretti Guziak , s. Helena Młodzik, s. Urszula Waśko”. 

Od 17 kwietnia do 30 czerwca 1989 roku siostry opiekowały się jedną grupą dzieci ( 25 ), gdyż jeszcze nie wszystkie  powierzchnie budynku były przystosowane do potrzeb placówki. Od 1 września 1989 roku przedszkole mogło pomieścić do 50 dzieci.

Zasady działania Przedszkola Diecezjalnego przy ulicy Sosnowej 5 i 7 zostały określone w jego statucie oraz dopuszczonych do użytku w przedszkolach i oddziałach programach. 

Przedszkole Diecezjalne w chwili powstania było pierwszym tego typu przedszkolem w kraju. W Archidiecezji Warmińskiej zostało nazwane „pomnikiem” Roku Eucharystycznego. 

 

Przedszkole przed remontem:

 

Przedszkole podczas remontu:

 

Przedszkole po remoncie: 

Film z uroczystości: