O nas

Misja przedszkola

Nasze przedszkole:

- Tworzy warunki do nabywania przez dziecko wiedzy i umiejętności zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi, które są niezbędne we życiu codziennym i w przyszłej edukacji szkolonej

- Stawarza dzieciom możliwość uczestniczenia w ciekawych zajęciach

- Daje sposobność do kreatywnego myślenia i wykorzystywania własnej inicjatywy oraz zdolności

- Uczy dzieci radzenia sobie w sytuacjach trudnych i pomaga im w nabywaniu odporności emocjonalnej

- Przygotowuje dzieci do samodzielności i odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych

- Dba o to, aby w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi (otwartość na świat i ludzi)

- Wychowuje dziecko twórcze, zdolne do wyrażania własnych uczuć i myśli, gotowe do konfrontacji z pomysłami innych osób i otwarte na szukanie lepszych rozwiązań

- Wspiera działania edukacyjne i wychowawcze rodziców

- Kieruje się powszechnie przyjętymi zasadami i normami społecznymi oraz moralnymi odwołując się do zasad pedagogiki chrześcijańskiej

- Tworzy klimat sprzyjający budowaniu systemu wartości i kształtowania woli życia według nich

- Sprzyja kształtowaniu postaw chrześcijańskich i właściwych relacji religijnych w odniesieniu do Boga

- Uczy szacunku dla każdego człowieka 

 

Wizja przedszkola:

- Zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne

- Zatrudnia wykwalifikowaną , kompetentna kadrę pedagogiczną

- Dba o budowanie przyjaznej atmosfery dla dziecka, rodzica i personelu przedszkola

- Stawarza dziecku warunki do poszerzenia jego wiedzy i nabywania nowych umiejętności podczas ciekawych zajęć

- Zapewnia dzieciom  możliwość wspólnej zabawy i nauki w atmosferze wzajemnego szacunku i akceptacji

- Umożliwia dzieciom wyrównywanie szans edukacyjnych, uwzględniając zarówno uzdolnienia, jak i indywidualne tempo rozwoju

- Wykorzystuje sprawdzone metody pedagogiczne przygotowując dzieci do podjęcia nauki w szkole

- Tworzy klimat sprzyjający rozwojowi intelektualnemu , duchowemu, moralnemu, kulturalnemu i społecznemu dziecka z zachowaniem wartości chrześcijańskich

- Troszczy się o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczna komunikację interpersonalną

- Podejmuje współpracę z rodzicami i ze środowiskiem lokalnym

- Troszczy się o jakość pełnionych przez siebie zadań

- Poddaje analizie i w razie potrzeby modyfikuje metody pracy z dziećmi

- Szanuje indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dziecka oraz jego możliwości psychofizyczne