Sylwetka Absolwenta

 

ABSOLWENT ARCHIDIECEZJALNEGO PRZEDSZKOLA

 

thU6NQDVSO3 

 

 • Ma poczucie swojej osobowej odrębności i wartości oraz świadomość, że  każdy człowiek jest istotą wartościową i wyjątkową
 • Wie, że każdy człowiek jest inny, i może posiadać różne cechy, zdolności. „Inny” nie oznacza gorszy
 • Kocha swoich najbliższych i rozpoznaje znaki ich miłości wobec siebie
 • Odnosi się z szacunkiem do siebie i innych, przyjmuje postawę wrażliwości na innych
 • Szanuje rzeczy i wytwory swoje oraz innych
 • Jest chętny do niesienia pomocy
 • Zna i stosuje, na co dzień, zasady kulturalnego współżycia w grupie
 • Rozumie, że każdy człowiek ma prawa i obowiązki, przestrzega ustalonych zasad
 • Wie, że swoje zdolności należy rozwijać, chociaż czasami wiąże się to  z dodatkowym wysiłkiem
 • Potrafi twórczo zorganizować sobie wolny czas
 • Wie, że może wyrażać siebie w sposób kreatywny poprzez różne formy ekspresji
 • Jest samodzielny, ale w razie potrzeby, wie, że należy zwrócić się o pomoc do kolegów bądź do osób dorosłych
 • Jest otwarty i pogodny, podejmuje próby wyrażania swoich emocji i przeżyć, w sposób kontrolowany i powszechnie akceptowany
 • Potrafi komunikować się z innymi ludźmi w sposób zrozumiały oraz współdziałać z nimi
 • Dba o zdrowie swoje i innych, a także o higienę osobistą i otoczenia
 • Ma wyobrażenie o tym, co to znaczy zachować bezpieczeństwo, dbać o swoje zdrowie i prowadzić racjonalny tryb życia
 • Wie, że przebywanie na świeżym powietrzu i uprawianie sportu pomaga w osiąganiu sprawności fizycznej i utrzymaniu dobrej kondycji zdrowotnej
 • Wie, że ponosi odpowiedzialność za własne czyny i próbuje przewidywać ich konsekwencje,
 • Ma świadomość, że w podejmowaniu odpowiedzialnych działań, musi być wytrwały i konsekwentny.
 • Radzi sobie w sytuacjach trudnych, szuka ich najlepszych rozwiązań
 • Rozwija swoje funkcje poznawcze i umiejętności niezbędne  w codziennym życiu i w dalszej edukacji szkolnej
 • Jest rozbudzony poznawczo, wie że może sięgać do różnych źródeł poznania wiedzy, lubi eksperymentować, obserwować, zadawać pytania, musi jednak zachować pewną czujność i być krytycznym
 • Szanuje przyrodę, wie w jaki sposób można ją chronić
 • Wie jakiej jest narodowości, zna sposoby okazywania miłości wobec swojej Ojczyzny
 • Wie, że każdy człowiek ma prawo do akceptacji i szacunku
 • Próbuje być człowiekiem refleksyjnym, który stara się  analizować różne sytuacje z życia codziennego i wyciągać wnioski na przyszłość
 • Wie, że jest stworzony przez Boga na Jego obraz, dlatego jest osobą niepowtarzalną i wartościową
 • Odkrywa Boga jako Dawcę życia, Miłującego Ojca, Kochającego każdego człowieka.
 • Kształtuje  siebie jako istotę wierzącą i ufającą Bogu
 • Nabywa umiejętności dostrzegania Boga w konkretnych wydarzeniach i ludziach ze swego otoczenia
 • Posiada pojęcia dobra i zła, odkrywa znaczenie przykazania miłości Boga i bliźniego oraz jego konsekwencje
 • Zaczyna rozumieć, że miłując drugiego człowieka, okazuje miłość Panu Bogu
 • Zaczyna budować podstawy systemu wartości odwołując się do Boga
 • Wie, że wszyscy ludzie przed Bogiem są równi, dlatego powinni szanować się nawzajem, wspierać i pomagać sobie
 • Uczy się przebaczania, dialogu i negocjacji z drugim
 • Wie, że należy troszczyć się o chorych, cierpiących, słabych, biednych i potrzebujących
 • Wie, co to znaczy, zachowywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi dziecko Boże
 • Wie, że z Bogiem można komunikować się w modlitwie, poznaje różne jej formy
 • Zna podstawowe znaki i symbole religijne, wie, że należy je szanować
 • Poznaje Pismo Święte jako Księgę Słowa Bożego
 • Wie, że świątynia jest szczególnym miejscem spotkania człowieka z Bogiem
 • Przy współpracy z rodzicami  nabywa umiejętność uczestnictwa we Mszy Świętej we wspólnocie Kościoła
 • Zna podstawowe zwyczaje chrześcijańskie związane z obchodami roku liturgicznego